Bizarní akce železné opony: Nepostřílení západoněmečtí soudruzi pašováni pohraničníky do NDR

Na festivalu vystupuje pozdější šéf NDR Erich Honecker. Foto: Bundearchiv, CC-BY-SA 3.0

V srpnu roku 1951 se na našich hranicích s východním a se západním Německem odehrála akce, při které si příslušníci Pohraniční stráže zahráli na pašeráky. A to ve velkém.

První díl minisérie o počátku akce najdete zde.

Na přelomu července a srpna roku 1951 se tedy k nám přes západní hranici valí stovky mladých západních Němců, kteří chtějí přejít přes československé území do východního Berlína na festival mládeže. Je jasné, že z propagandistických důvodů se místní obyvatelstvo o přechodech západoněmeckých soudruhů nesmí dozvědět. Odpověď na první otázku je tedy: Převážet v noci na zaplachtovaných autech, půjčených od armády.

Záznam o výkonu služby:

Provádění a postup hlídek při zadržení při přechodu státní hranice: Hlídka po zadržení osob na státní hranici tyto zavedla zajištěným způsobem, aby nemohlo dojíti k útěku při zadržení větší skupiny osob vzhledem k nepřehlednosti terénu, na SV roty, kde byly osoby spočítány. Velitel roty podal hlášení na velitelství praporu a na velitelství Brigády PS a prapor zařizoval odsun osob z roty na velitelství praporu a dále do sběrného střediska. Přesun osob byl prováděn nákladními auty opatřenými plachtami. Prováděn byl zpravidla v noci.

Jestliže bylo něco, co se soudruhům od pohraniční stráže podařilo, tak to bylo utajení převozů před obyvateli pohraničí. Podle telegramu, zaslaného velitelem karlovarského útvaru 5809, akci demaskovaly pouze nežádoucí propagandistické transparenty na území NDR, viditelné z československé strany hranice.

Citace z telegramu:

Hlásím, že během dnešního dne 10.8.1951 nebylo zjištěno žádných poznatků podřízených útvarů mezi civilním obyvatelstvem jak německé a české národnosti, týkajících se překročení státní hranice občany, kteří se chtějí zúčastnit světového festivalu mládeže v Berlíně. U prvního praporu Kovářská jsou na německé straně mezi Českými hamry a Vejprty hesla „Náš sjezd v srpnu v Berlíně“ nebo „V přátelství pozdravujeme mladé bojovníky za mír“. Jinak vše beze změn. Případné zjištění poznatků bude ihned hlášeno.

Momentka z festivalu. Foto: Bundearchiv, CC-BY-SA 3.0

Velitel, který si dělal co chtěl

V průběhu akce se dostává do problému i velitel chebské jednotky pohraničníků. Ludvík Hlavačka se totiž dozvídá, že velitel jedná podle svého uvážení a podle dohody, kterou prý učinil s kolegy v NDR. A tak Hlavačka posílá 9. srpna do Chebu poněkud zlověstný rozkaz.

Citace z rozkazu:

Telefonickým dotazem dne 8. srpna 1951 u Vašeho náčelníka štábu bylo zjištěno, že v době od 28. července do 8. srpna 1951 bylo hlídkami PS Vaší brigády zadrženo a Vašimi orgány předáno do NDR 447 delegátů německé demokratické mládeže. Tato akce měla být údajně prováděna na základě dohody se sovětskými orgány v NDR. Hlaste proto obratem velitelství PS proč nebylo hlášeno vaše ujednání se sovětskými orgány. Proč není o něm zmínka v měsíčním vyhodnocení výkonu služby za měsíc červenec. Proč nebylo velitelství Pohraniční stráže vyrozuměno o celé akci. Jest nepředstavitelné, že tak důležité události na státní hranici nebyly hlášeny.

Čtěte dále:  Nově objevené dokumenty: Utajený příběh zlata ukrytého na Konopišti

Je pozoruhodné, že tento rozkaz zůstal bez odpovědi, či se nedochovala. Ale spíše se zdá, že se chebský velitel, kapitál Ilja Marcij, na svého nadřízeného vykašlal a rozhodl se ho ignorovat. O šest dní později totiž píše Hlavačka znovu.

Citace z rozkazu:

Získal jsem zprávu, že jste vešel bez mého vědomí ve styk s úsekovým velitelem GP-NDR a vyjednal jste s ním, že dne 5. srpna 1951 převezmete od něho a převedete přes naše území přímo do západního Německa asi 300 osob.

Toto jednání je naprosto v rozporu s mými rozkazy, vydanými pro zpětnou akci převodu příslušníků festivalu zpět do západního Německa.

Zakazuji proto provádění jakýchkoliv vámi smluvených akcí s GP-NDR a nařizuji, abyste prováděl mé rozkazy přesně a řídil se pouze pokyny krajského velitelství státní bezpečnosti v Karlových Varech.

Obsah dohody sdělte ihned krajskému velitelství StB Karlovy Vary, které vám dá další pokyny.

Předložte okamžitě zprávu, jakou dohodu jste učinil a proč jste o ní neuvědomil velitelství pohraniční stráže.

Druhý rozkaz už si kapitán Marcij nedovolí ignorovat a o den později přichází na pražské velitelství vysvětlující telegram.

Citace z telegramu:

Na váš dálnopis ze dne 15.8.1951 hlásím: Dne 5.8.1951 nevyjednával jsem s velitelem GP nic ohledně přechodu delegátů na festival do Berlína z NDR do západního Německa. Dne 5.8.1951 byl jsem u rodiny.

Při dožadování spolupráce s KV StB Karlovy Vary nám sdělili, že nemají žádné rozkazy a řídí se pouze podle pokynů, které obdrželi od svého nadřízeného velitelství. KV StB Karlovy Vary vyslalo k provádění příslušníky kteří neovládají němčinu, ani jim nedalo tlumočníka takže z jejich strany žádné vyjednávání nebylo možné, proto jsme byli nuceni dát svého orgána I/2 oddělení, který dělal tlumočníka. Dne 13.8.1951 po obdržení rozkazů o přesunu delegátů z NDR do Bavorská za spoluúčasti KV StB Karlovy Vary vešel jsem ve styk s GP NDR na jejich přímou žádost a projednali jsme pouze technické provedení předávání.

U duševně a ideově nevyspělých svazáků se dá omluvit, že na přivítání německy hovořících soudruhů vyšlou soudruhy, kteří neumí německy. U krajského velitelství Státní bezpečnosti v Karlových Varech je vyslání jazykově nevybavených soudruhů ostuda o něco větší.

Bdělá děkovačka na hranici

Ale aby neměl kapitán Marcij špatnou náladu, přicházejí i světlejší momenty. Soudruzi z NDR jsou totiž za pomoc při pašování do NDR vděční, a tak dochází 11. srpna na hranici ke společnému tužení světového míru.

Čtěte dále:  Jak jsme neposlechli Mnichov - uranová bitka s Hitlerem
Účastníci festivalu. Foto: Bundearchiv, CC-BY-SA 3.0

Citace z vyhodnocení akce:

Dne 11.8.1951 ve 20.15 hod. předali slavnostním způsobem na hraničním přejezdu v Krasňanech, zástupci GP NDR za přítomnosti sovětských důstojníků, dar příslušníkům PS za dobrou spolupráci při přesunu osob na Berlínský festival s věnováním „Unseren Tchechoslowakischen Freuden für dute zusamenn-Arbeit gewidmet von der Grenzpolizei Adorf“ (Věnováno našim československým přátelům za dobrou spolupráci s pohraniční policií v Adorfu, pozn aut.). Velitel GP poděkoval v krátkém projevu příslušníkům PS za spolupráci při dopravě delegátů na festival do Berlína. Velitel 5.brigády s. kpt. Marcij odpověděl, že PS koná svoji povinnost a že tato akce je darem příslušníků PS festivalu v Berlíně k utužení světového míru. Při předávání darů hrála hudba GP Internacionálu. Předání byli přítomni příslušníci PS, StB a ČSM. Celé předávání darů bylo zajištěno hlídkami PS, aby této příležitosti nemohlo býti zneužito pro přechod státní hranice do NDR.

Sebevětší tužení světového míru na hraniční čáře bylo samozřejmě třeba zajistit hlídkami, aby někdo nedej bože nepřešel hranici. Jenže přeprava a předání festivalců do rukou orgánů NDR je jen první část problému. Jakmile festival v Berlíně skončí, bude třeba jeho účastníky zase dopravit zpátky.

Z hajného pytlákem

Jestliže se při cestě tam octla Pohraniční stráž v nezáviděníhodné situaci, kterou řešila řekněme oficiálně se stranou, která zadržené přebírala, v opačném směru je situace daleko prekérnější. Budou-li účastníci festivalu předáni západoněmeckým orgánům, stanou zajisté obětí represí přisluhovačů angloamerického imperialismu, což si takto vyspělí soudruzi rozhodně nezaslouží. A tak přichází 15. srpna rozkaz velitele Hlavačky přeměnit pohraniční stráž na převaděčský gang.

Citace z rozkazu:

Všem brigádám a oddílům. Ruším zesílené střežení nařízené v souvislosti s akcí festival. Ze západního Německa přecházejí k nám již jen jednotlivci. Jest ovšem očekáván návrat delegátů. K rozkazu vydanému dne 13.8.1951 čj. 0010589/11 – OS – 51 upozorňuji, že v případě převodů delegátů zpět, provádějte toto v malých skupinách a na různých místech. Velitel PS: plk. Ludvík Hlavačka

Říká se, že nejlepším hajným je pytlák. Soudě podle toho, že v dochovaných záznamech není žádné zprávy o roztržce se západoněmeckými pohraničníky, zřejmě jim to pašování šlo a možná je dokonce i bavilo. Ale vyskytl se i případ řekněme ideologické škody. Soudruzi ze Sušice, ano – ti bez pasové kontroly, kteří dostali rozkaz dopravit festivalce na svou pasovou kontrolu, hlasitě pochybují o schopnostech svých nadřízených. Ovšem na odvracení ideologických škod má Pohraniční stráž speciální oddělení.

Na festivalu se sportovním vystoupením prezentovala i východoněmecká policie. Foto: Bundearchiv, CC-BY-SA 3.0

Citace z vyhodnocení akce:

Příslušníci štábu brigády Sušice i předsunutých jednotek kritizovali nerozhodný postoj nadřízeného velitelství k otázce dalšího postupu ve věci festivalců. Politické odd. kromě zajišťování průběhu přátelských besed se soudruhy ze západního Německa muselo zahájiti akci proti této kritice a vysvětliti postoj nadřízeného velitelství na základě neočekávanosti a špatné informovanosti, tím byla věc zlikvidována.

Čtěte dále:  Zpackaný hon na Banderovce: Výsledek operace Ludvík soudruhy zaskočil

Dobře to tedy dopadlo. Podle závěrečné zprávy je jasný i celkový počet účastníků, kteří od Sušice po Cheb překročili naši státní hranici a byli přepraveni do NDR, a sice celkem 1 153 osob. Katastrofické odhady tří a půl tisíce lidí se tedy nenaplnily. Akce západoněmeckých bezpečnostních složek, které měly účastníky od přechodu odradit, zdá se, splnily účel. Celou akci je třeba samozřejmě i zpravodajsky vytěžit. A tak se i stalo.

Citace z vyhodnocení akce:

Při poznatcích o přechodech je možno zhodnotit situaci ze strany Bavorské za velmi slabě obsazenou hranici, jelikož se podařilo přejíti i mnohačlenným skupinám z nichž 1 měla 102 osob a dalších 6 skupin více jak 50 osob. Střežení ze strany nepřítele zvláště v noci je velmi nedostatečné.

Osoby několikrát převedl jistý občan, člen KSN, který velmi dobře znal jak terén tak způsob střežení státní hranice GP. Tento člověk by mohl býti použit pro odd.I/2 (zpravodajské oddělení, pozn. aut.).

Jinak celkově probíhala akce „Festival“ ve velmi srdečném duchu jak z naší strany tak i ze strany festivalců a nemalou měrou přispěla k utužení přátelství mezi národy.

Stykem se s. ze západního Německa se naši příslušníci přesvědčili, že v západním Německu jsou lidé, kteří jsou odhodláni ve svém přesvědčení bojovat v jedné frontě s lidovými demokraciemi a Sovětským svazem za mír, proti západním imperialistům, kteří chtějí novou světovou válku.

Akce Festival byla jednou z těch, které by se při troše dobré vůle a s přehlédnutím všech potíží daly označit jako úspěšné. Na záznamy z jejího provedení padal až donedávna archivní prach. Ostuda, při které se strážci hranic proměnili v organizovaný pašerácký gang, zůstala ve své době zcela utajena.

Minisérie operace Ludvík:

1. díl: Do zbraně a pročesat vše

3. díl: Když pohraničníci omylem vyrazili na Prahu

4. díl Inspektor Clouseau a Sedmá rota zasahují na Železné oponě

Autor: Jaroslav Mareš

Zdroj: ABS ČR


Comments are closed.